Betingelser

Tak fordi du bruger Unioo

Herunder har vi listet vores brugsbetingelser, der gælder for alle, som kommer på besøg på vores hjemmeside eller benytter vores system. Det er brugsbetingelser, som er nødvendige for at beskytte både dig og os. Derudover gør de vores systemer mulige og sjovere for alle.

Vi er helt klar over, at alle de juridiske udtryk kan være udmattende at læse. Vi har været efter advokaterne, og brugsbetingelserne herunder er deres bedste bud på at gøre oplevelsen så behagelig som muligt. Har du spørgsmål til underlige advokat-formuleringer, er du altid velkommen til at kontakte os på [email protected]

Vores ønske er at gøre det nemmere, sjovere og mere effektivt at drive en forening. Med Unioo giver vi muligheden for at holde styr på alle bestyrelsens møder, afstemninger, dokumenter, samt interne og eksterne aktiviteter. Kommunikationen i bestyrelsen er i højsædet og vi glæder os over at kunne hjælpe din bestyrelse. Unioo er skabt til frivillige bestyrelser af alle slags.

I brugsbetingelserne herunder vil værktøjet Unioo kaldes “Systemet”. De bestyrelsesmedlemmer, som er oprettet, vil være “Brugere”. Brugsbetingelserne fungerer som en bindende juridisk kontrakt, og ved tilmelding og brug af systemet tilkendegiver og bekræfter du dit samtykke til disse brugsvilkår.

Når du besøger hjemmesiden og bruger systemet, anerkender du, at du har læst vores brugsbetingelser og politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som du finder på hjemmesiden under (”privatlivspolitik”).

Betingelser Unioo

1. Oprettelse

Ved oprettelse af brugerprofil indtaster Brugeren en e-mail, der fremadrettet vil blive anvendt som kontaktoplysning og brugernavn. Brugeren kan efterfølgende indtaste yderligere kontaktoplysninger i sin brugerprofil, herunder navn og adresse. Såfremt Brugeren opgraderer til en tilkøbt ydelse, er kontaktoplysninger som navn og adresse og eventuelt CVR-nummer obligatoriske oplysninger.

Det er Brugerens ansvar løbende at opdatere sine kontaktoplysninger, herunder sin e-mail-adresse, således at Unioo altid kan kontakte Brugeren.

Manglende opdatering af Brugerens kontaktoplysninger anses for væsentlig misligholdelse af aftalen, jf. punkt 11.
Brugeren accepterer at modtage almindelige orienteringsbeskeder og juridisk bindende meddelelser fra Unioo via den oplyste e-mail-adresse. Brugeren accepterer at modtage information, nyheder og tilbud på de i systemet registrerede e-mailadresser. De e-mailadresser, der ligger i Systemet, er bindende kontaktoplysning i forbindelse med opsigelse af brugeren, indtil de ændres til en anden e-mailadresse af Brugeren, hvorefter de nye e-mail-adresser er gældende som bindende kontaktoplysning i forbindelse med opsigelse.

Brugerens kontaktoplysninger og andre personhenførbare oplysninger behandles og opbevares i overensstemmelse med Lov om behandling af personoplysninger, jf. punkt 12.

2. Ydelse og serviceniveau

Unioo stiller en række funktioner for bestyrelsesarbejde til rådighed for Brugeren og hoster Brugerens system og filer.

Brugeren kan efter eget valg opgradere, hvilket indebærer abonnementsbetaling, jf. også punkt 9. Unioo forbeholder sig retten til at have forlænget svartid på support til brugere uden abonnement. Ligesom mulighed for personlig kontakt og chat kan fjernes.

Unioo stiller de aftalte ydelser til rådighed for Brugeren, når bestilling og/eller betaling heraf er registreret hos Unioo.

Unioo tilstræber, at Systemet har en oppetid på 100 %, men påtager sig dog intet ansvar herfor over for Brugeren.
Brugerens data er brugerens ejendom. Brugeren kan frit disponere over disse data. Dog kan data været knyttet til en post i foreningen, hvor det kan kræve tilladelse fra flere brugere at slette den pågældende data. Brugeren er selv ansvarlig for håndtering af data i systemet, herunder for, at data slettes af brugeren.

Brugernes data er placeret i Unioo’s servere og på et backup-medie. Der tages daglige backups af al data, og disse opbevares adskilt fra drift-dataen. Ansvar for backup af Brugerens data, herunder uploadet materiale, påhviler Brugeren selv, og Unioo er under ingen omstændigheder ansvarlig for Brugerens tab af data.

3. Rettigheder

Ved Brugerens oprettelse af log-in og godkendelse af Aftalen, opnår Brugeren en tidsbegrænset og ikke-eksklusiv brugsret til Unioo. Brugeren får adgang til at anvende Unioo, der stilles til rådighed online som ”software as a service”, hvilket betyder, at Kunden har adgang til brugen af Unioo systemet så længe abonnementet løber. Brugeren erhverver ikke Unioo systemet eller en kopi heraf og opnår udelukkende licens til at afvikle Unioo-systemet gennem sit abonnement.

Brugeren må alene anvende de af Aftalen omfattede online services, som disse udbydes online af Unioo. Brugeren har ingen rettigheder til services og moduler i objekt- eller kodeform. Brugeren opnår ikke i medfør af Aftalen rettigheder til materiale, hvortil tredjemand har rettigheder, som måtte være indeholdt i Unioo, bortset fra den i nærværende Aftale udtrykkeligt anførte brugsret.

Unioo har alle rettigheder, herunder ejendomsrettigheder og immaterielle rettigheder, til software og alle løsninger udviklet af Unioo. Herunder alle forretningskoncepter og skriftligt materiale. Dette er gældende i både nuværende og fremtidige udgaver af ovennævnte.

4. Brugerens fortrydelsesret

Brugeren accepterer, at levering af ydelsen påbegyndes umiddelbart efter oprettelse og/eller betaling af den bestilte ydelse, og at Brugeren efter dette tidspunkt ikke kan fortryde eller afbestille produktet, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 4.
Er Brugeren erhvervsdrivende ydes ingen fortrydelsesret.

5. Vedligeholdelse

Unioo vil løbende vedligeholde Systemet ved at rette fejl, således at en kontinuerlig drift opretholdes i videst muligt omfang.
Under vedligeholdelse kan Systemet og/eller Brugerens dokumenter være helt eller delvist utilgængelige for Brugeren. Unioo har intet ansvar overfor Brugeren i sådanne tilfælde.

6. Fejl og mangler

Ved systemfejl forstås fejl, som ikke hidrører fra Brugerens anvendelse af Systemet. Fejlmelding af systemfejl kan foretages på Unioos hjemmeside.
Unioo bestræber sig på at iværksætte afhjælpning af systemfejl hurtigst muligt. Unioo har pligt til at afhjælpe større systemfejl inden for en rimelig frist. Den rimelige frist vil altid være på mindst 20 arbejdsdage.

Brugerfejl forstås som fejl, som hidrører fra Brugerens anvendelse af Systemet eller skyldes Brugerens manglende kendskab til tilgængelig dokumentation og vejledning.

Dokumentation og vejleding til brug for Systemet findes på Unioos kundeservice-side. Unioo er ikke forpligtet til at levere yderligere vejledning end den, der forefindes på Unioos hjemmeside eller kundeserviceside.

Unioo stiller supportfunktioner til rådighed, hvor Brugeren har mulighed for at stille spørgsmål til Unioo. Supporten omfatter alene vejledning og konkret rådgivning i anvendelse af Systemet, og Brugeren skal navnlig være opmærksom på, at følgende forhold ikke er omfattet af Unioos support:

Fejl og problemer, som er forårsaget af udstyr og teleforbindelse eller tredjepartssoftware, og som ikke kan tilskrives Systemet er:

  • Spørgsmål vedrørende Brugerens eller tredjeparts udstyr og/eller software og spørgsmål, som ikke vedrører brugen af Systemet eller på anden vis har forbindelse til Unioos ydelser.
  • Unioo påtager sig ikke ansvar for afhjælpning af brugerfejl, eller for at Brugeren modtager besvarelse af henvendelser til support indenfor en bestemt frist.
  • Unioo forbeholder sig ret til at fakturere det tidsforbrug, Unioo anvender til besvarelse af henvendelser, der vedrører brugerfejl, som ikke er omfattet af Unioos support. Unioo er alene berettiget til at fakturere, såfremt Unioo forud for påbegyndelse af fejlretning har givet Brugeren meddelelse herom.

7. Lovlighed, Tavshedspligt m.v.

Brugeren har alene ret til at anvende Systemet til formål og ved hjælp af materiale, som ikke er i strid med Aftalen og lovgivningen i øvrigt.
Brugeren indestår for til enhver tid at have alle rettigheder til alt indhold i systemet. Det være sig filer, billeder, videoer, dokumenter, illustrationer, logoer, kompositioner, tekst, lister, medlemsdata, kontaktinformationer, persondata og alt andet materiale.
Brugeren indestår for ikke at have hjemmel til behandling af personfølsomme data.
Unioo påtager sig intet ansvar for lovligheden af indholdet oprettet og/eller uploadet af brugeren.
Brugeren indestår for, at Brugeren har indhentet de fornødne samtykker, ret, licenser og myndighed, herunder samtykke efter Markedsføringsloven, såfremt der sker udsendelse af nyhedsbreve eller lignende markedsføring af Brugeren.
Det er i medfør af Aftalen ikke tilladt at uploade pornografisk materiale og lignende eller materiale, som er alment stødende, herunder materiale, som opfordrer til vold eller anden skadelig adfærd. Det er ej heller tilladt at linke til sådant materiale.
Brugeren erklærer og og garanterer endvidere, at brugerindholdet er (og fortsat vil være) aktuelt, præcist, sandt, ikke-krænkende af nogen tredjeparts rettigheder og på ingen måde ulovligt for dig at besidde, overføre, sende eller vise i det pågældende land, hvor du eller andre brugere (“Slutbrugere”) bor.
Brugeren accepterer og forpligter sig til ikke at indsætte, indsende, overføre eller vise noget som helst indhold i en sammenhæng, der kan anses som værende æreskrænkende, obskøn, injurierende chikanerende, opildnende, truende, stødende, svigagtig, misbrugende, racistisk eller vildledende til fremme af kriminel eller skadevoldende adfærd. Ligesom det ikke må krænke rettighederne for Unioo eller nogen tredjemand (herunder eventuelle ejendomsrettigheder, kontraktmæssige eller betroede rettigheder, privatlivets fred og lignende), igesom det ikke på nogen måde sætter personer, enheder eller varemærker i et dårligt eller nedsættende lys uden disses forudgående udtrykkelige tilladelse.

Såfremt Unioo skulle blive mødt med krav, herunder erstatningskrav, fra tredjemand som følge af indholdet på Brugerens konto, er Brugeren forpligtet til at skadesløsholde Unioo for ethvert krav og omkostning i så henseende, herunder sags- og advokatomkostninger. Dette gælder også, selvom kravet fra tredjemand senere viser sig at være uberettiget. Unioo kan jf. Punkt 11 suspendere eller lukke Brugerens konto.

8. Overdragelse

Et login er personligt og må ikke overdrages til tredjepart. Medmindre Brugeren skriftligt aftaler andet med Unioo, er Brugeren ikke berettiget til at overdrage sin brugsret til tredjepart, uanset metode. En post i bestyrelsen eller en funktion i Systemet kan overdrages internt til en anden bruger af systemet, ved at benytte de i systemet tilgængelige muligheder.

Erhvervsmæssig videresalg af Unioos ydelser forudsætter, at der indgås en særskilt aftale med Unioo.
Unioo er berettiget til i systemet at indsætte oplysninger om Unioo, herunder navn, logo og link. Sådanne oplysninger må ikke fjernes eller forsøges fjernet af Brugeren.
Unioo kan overdrage enhver ret og forpligtelse til tredjemand efter Unioos eget valg og er til enhver tid berettiget til at anvende underleverandører efter Unioos eget valg.

9. Priser og betalingsbetingelser

Brugeren betaler forud for tilkøbte ydelser ved bestilling heraf. Abonnementer løber i en periode på op til tre år, hvorefter de automatisk fornyes for en ny periode, medmindre Aftalen forinden da er ophørt, jf. punkt 11.
Valuta angives på Unioos hjemmeside og ved bestilling.
Medmindre andet er angivet, er priserne for danske Brugere inklusiv told og øvrige afgifter, herunder moms.
Brugeren betaler den pris, som er gældende ved Brugerens bestilling af pågældende ydelse henholdsvist ved forlængelse af abonnementsperiode.

For at sikre, at du ikke oplever nogen afbrydelse eller tab af tjenester, har Unioo automatisk fornyelse af abonnementsperioder. Unioo vil derfor forsøge at gennemføre automatisk fornyelse af eksisterende tjenester for en fornyet periode svarende i tid til den oprindelige tegningsperiode, og automatisk opkræve dig den betalingsmetode, du har registreret hos Unioo. Se også punkt 11.

Unioo kan uden varsel justere sine priser.
Unioo kan uden varsel for fremtiden opkræve betaling for en ydelse, som hidtil har været uden beregning. For eksisterende Brugere giver Unioo dog Brugeren en måneds varsel i sådanne situationer. Fristen regnes fra det tidspunkt meddelelse om prisændring er afsendt fra Unioo.

10. Ændring af Aftalen

Unioo kan til enhver tid ændre i Aftalen med et varsel på en måned. Har Unioo ikke inden udløbet af denne frist modtaget Brugerens opsigelse af Aftalen i medfør af punkt 11, anses ændringerne for accepteret af Brugeren og træder automatisk i kraft efter udløb af fristen i nærværende bestemmelse.
Varsling af ændringer i Aftalen sker til den af Brugeren angivne e-mail-adresse, jf. ligeledes punkt 1.

11. Ophør

Aftaler om gratis ydelser kan til enhver tid opsiges af Brugeren uden varsel. Unioo kan med en måneds varsel opsige Brugerens adgang til gratis ydelser. Unioo vil efter varslets udløb stoppe levering af den pågældende ydelse, ligesom Brugerens data fjernes fra Systemet. Brugeren har herefter ikke længere adgang til systemet og de uploadede data. Det anbefales derfor, at Brugeren tager en kopi af Brugerens egne data, idet ethvert ansvar for backup påhviler Brugeren, jf. punkt 2.
Aftaler om løbende tilkøbte ydelser kan opsiges af begge parter med tre måneders varsel. Efter opsigelsesvarslets udløb stopper Unioo levering af den pågældende ydelse. Brugerens data fjernes fra Systemet, og Brugeren har ikke længere adgang til systemet og de uploadede data. Det anbefales derfor Brugeren i god tid inden udløb af opsigelsesvarslet selv at tage kopi af Brugerens egne data, idet ethvert ansvar for backup påhviler Brugeren, jf. punkt 2.
Abonnementer betales forud. Abonnementer løber i enten 12, 24 eller 36 måneder, afhængig af, hvilken cyklus, der er valgt ved købet. For at sikre dig, at din konto ikke udløber, fornyes abonnementet automatisk op til 11 dage før udløb. Kan en automatisk betaling ikke gennemføres, uanset årsag, vil du modtage en e-mail, der beder dig logge ind og betale. Betales der ikke inden for syv dage efter første meddelelse, deaktiveres det pågældende abonnement og de funktioner, det indebærer. Er betalingen ikke modtaget inden senest 60 dage efter første meddelelse, lukkes den pågældende konto uden yderligere varsel. Abonnementer kan til enhver tid, og senest syv dage før udløb, opsiges. Der refunderes ikke for resterende tid på abonnementet. Når du er logget ind i systemet, kan du finde information om tidligere betalinger, abonnements- og kontaktoplysninger. Samme sted kan du opdatere betalings/kreditkortoplysninger, opsige abonnementer og ændre betalingsmetode.
Meddelelse til Brugeren om væsentlig misligholdelsen sendes til den af Brugeren indtastede e-mail-adresse, jf. punkt 1, hvilket betragtes som opfyldelse af Unioo's orienteringsforpligtelse. Unioo kan herefter uden varsel lukke Brugerens konto og/eller stoppe med at levere yderligere ydelser i henhold til Aftalen.
I tilfælde af Unioos væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen kan Brugeren skriftligt ophæve Aftalen for fremtiden efter udløb af Unioo's afhjælpningsfrist, jf. punkt 6. En af Unioo modtaget ophævelse får virkning 10 dage efter, den er kommet frem til Unioo, såfremt Unioo ikke forinden har afhjulpet misligholdelsen.
Unioo forbeholder sig retten til at slette inaktive profiler, samt alt deres indhold, tre måneder efter et abonnement er udløbet. Det er vigtigt, at ejeren af kontoen fornyer abonnementet inden de tre måneder. Unioo kan ikke holdes hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab af nogen art i forbindelse med lukning og sletning af en konto. Unioo forbeholder sig retten til at blokere og slette brugere, der har overdreven brug af systemet.
Unioo er til enhver tid berettiget til at suspendere adgangen til Brugerens konto eller Brugerens adgang til Systemet, såfremt Unioo fra tredjemand eller af egen drift modtager oplysning om, at kontoen eller Brugerens anvendelse af Systemet ikke overholder lovgivningen, eller indeholder materiale, som er i strid med nærværende Aftale, eller som efter Unioos vurdering forekommer at være stødende for almenheden.
Tilsvarende kan Unioo suspendere adgang til Brugerens konto eller Brugerens adgang til Systemet, såfremt Unioo konstaterer, at Brugerens konto, eller Brugerens anvendelse af Systemet medfører datatrafik, som har et usædvanligt omfattende omfang, eller som har usædvanlig karakter i øvrigt.
Såfremt Unioo suspenderer adgangen til Brugerens konto eller Brugerens adgang til Systemet, sker dette uden ansvar overfor Brugeren. Unioo vil fremsende orienterende e-mail til Brugeren. På baggrund af Brugerens efterfølgende henvendelse til Unioo afgør Unioo, om Aftalen skal ophøre, eller suspensionen hæves.

12. Persondata

Ved Brugerens oprettelse i systemet registrerer og opbevarer Unioo persondata, herunder Brugerens navn, CVR-nummer, adresse, telefonnummer og e-mail, såfremt Brugeren indtaster disse oplysninger. E-mail-adresse er obligatorisk oplysning for at kunne oprette en brugerprofil og konto, ligesom navn og adresse og eventuelt CVR-nummer er obligatorisk, såfremt Brugeren har tilkøbt ydelser.

Brugerens kontaktoplysninger opbevares udelukkende af Unioo og benyttes for at opretholde en god og hensigtsmæssig håndtering af Brugerens tilknytning til Unioo. Endvidere benyttes Brugerens personoplysninger til optimering og statistiske formål. Unioo opbevarer ikke Brugerens Dankort- og kreditkortoplysninger. Disse ligger krypteret hos godkendt tredjepartsudbyder.
Unioo handler alene efter instruks fra Brugeren. Unioo skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Lov om behandling af personoplysninger.
Unioo skal mod betaling efter tidsforbrug i henhold til Unioos almindelige timepris på Brugerens anmodning give Brugeren tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.
Unioo videregiver ikke personhenførbare oplysninger til tredjemand, bortset fra de oplysninger, Brugeren selv gør tilgængelig på egen hjemmeside.

Unioo opbevarer udelukkende data i Danmark, EU og godkendte lande uden for EU.
Unioos hjemmeside anvender kun i begrænset omfang cookies. En cookie er en lille fil, som lagres på Brugerens computer. Cookies indeholder ikke personoplysninger i sig selv, men anvendes til at identificere den af Brugeren anvendte computer over for Unioo med henblik på at skabe en god brugeroplevelse for Brugeren.
Når Brugeren besøger Unioos hjemmeside, anvender Unioo cookies til at registrere Brugerens log-in oplysninger, såfremt Brugeren ønsker dette. Ønsker Brugeren ikke at acceptere disse cookies, kan browseren indstilles til automatisk at afvise cookies eller underrette Brugeren hver gang et websted anmoder om at gemme cookies. Unioo anbefaler, at Brugeren benytter browserens hjælpefunktion for at få flere oplysninger.
I forbindelse med hvert besøg på Unioos hjemmeside registreres endvidere den af Brugeren anvendte IP-adresse. IP-adresse er adressen på den computer, som Brugeren anvender til at besøge Unioos hjemmeside. IP-adressen registreres for at sikre, at Unioo altid kan finde tilbage til den anvendte computer, såfremt der måtte ske misbrug, ulovligheder eller lignende i forbindelse med Brugerens besøg på Unioo's hjemmeside.
Brugeren indestår selv for, at indsamling og offentliggørelse af personhenførbare oplysninger gennem Unioo's system sker i overensstemmelse med lovgivningen, herunder Lov om behandling af personoplysninger.
Unioo påtager sig intet ansvar for Brugerens ulovlige gengivelse af personoplysninger på Brugerens konto.
Unioo har tavshedspligt ifm. alle informationer, Unioo måtte komme i besiddelse af om brugeren, og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre sådan information er offentlig tilgængelig, eller hvor Unioo er forpligtet til at videregive informationen ifølge lovgivning, eller efter pålæg fra en myndighed eller domstol.
Brugeren kan i forhold til sit arbejde være dataansvarlig, hvorfor Brugeren selv er ansvarlig ift. de eventuelt registreredes rettigheder, oplysningspligt og politik for behandling af data. Det er i Systemet muligt at underskrive en databehandleraftale med Unioo.

13. Ansvarsbegrænsning

Unioo kan på ingen måde gøres ansvarlig for forhold, som kan henføres til Brugerens manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen.
UNIOO KAN ALDRIG GØRES ANSVARLIG FOR BRUGERENS INDIREKTE TAB, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB FOR FØLGESKADE, DRIFTSTAB, AVANCETAB, KRAV REJST AF TREDJEPART ELLER TAB AF DATA.
UNIOO ER IKKE ANSVARLIG FOR TAB, SOM MÅTTE SKYLDES SYSTEMFEJL.
SKULLE UNIOO TIL TRODS FOR OVENSTÅENDE VÆRE ERSTATNINGSANSARLIG, ER UNIOO'S ANSVAR ALTID BEGRÆNSET TIL DET VEDERLAG, SOM BRUGEREN HAR BETALT 12 MÅNEDER FORUD FOR ERTATNINGSKRAVETS OPSTÅEN.
UNIOO'S SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR BRUGEREN KAN, UANSET OVENSTÅENDE, ALDRIG OVERSTIGE DKK 10.000,00.
Ovenstående gælder også produktansvar i det omfang præceptiv lovgivning ikke er til hinder herfor.

14. Force Majeure

Ingen af parterne kan gøres ansvarlige for skade, som den anden part måtte lide som direkte eller indirekte følge af, at parten er ramt af force majeure.
Som force majeure betegnes bl.a. krig, mobilisering, naturkatastrofer, strejke, lockout, brand, vandskade, handelsrestriktioner, virus- eller hackerangreb, nøglemedarbejderes sygdom eller dødsfald, IT- og systemnedbrud, nedbrud eller fejl i kommunikationssystemer, samt andre uforudsete omstændigheder, som den pågældende part ikke ved udfoldelse af rimelige anstrengelser kunne forhindre.
Foreligger der force majeure hos en af parterne i mere end 40 dage kan hver af parterne hæve Aftalen helt eller delvist for fremtiden. Ved ophævelse på grund af force majeure kan ingen af parterne kan kræve erstatning.

15. Lovvalg og værneting

Aftalen mellem parterne er underlagt dansk ret i det omfang, Brugeren efter gældende lovgivning kan indgå i en sådan aftale om lovvalg, dog med undtagelse af dansk rets regler om internationalt lovvalg.
Såfremt Brugeren er erhvervsdrivende, skal tvister mellem parterne, der udspringer af Aftalen og som ikke kan løses i mindelighed, afgøres ved Retten i Århus.

16. Forrang

Såfremt der måtte opstå fortolkningstvivl i forhold til Aftalen, vil den danske udgave af Aftalen have forrang frem for oversatte udgaver.

17. Websitets brug af cookies

Unioo anvender cookies til at huske vigtige indstillinger og til statistik. En cookie er en lille tekstfil, din browser gemmer for at kunne genkende den ved senere besøg. Den gemmer ingen personlige oplysninger og kan ikke indeholde virus. Du kan til enhver tid kontrollere og slette cookies på din browser. ( AllAboutCookies.org )

18. Indberetningsmodul

Hvis Brugeren har oprettet sig som Bruger hos Unioo som led i en særaftale med Brugerens forenings pengeinstitut, gælder nedenstående særlige vilkår for Brugerens brug af Unioo.

Unioo stiller et indberetningsmodul til rådighed, som giver Brugerens forenings pengeinstitut mulighed for at efterspørge en række oplysninger og dokumenter (f.eks. bestyrelsesreferater, regnskaber, legitimation og kundeskema) fra Brugeren og som giver Brugeren mulighed for at indsamle og dele de pågældende oplysninger og dokumenter. Ved at indsamle de efterspurgte oplysninger og dokumenter til Unioo accepterer Brugeren, at Brugerens forening via Unioo kan dele oplysningerne og dokumenterne med Brugerens forenings pengeinstitut.

Brugeren opnår rabat på visse betalbare ydelser hos Unioo. Rabattens størrelse afhænger af Brugerens forenings pengeinstituts aftale med Unioo og vil være oplyst i forbindelse med Brugerens oprettelse hos Unioo.

En forenings Brugere kan samlet (dvs. med virkning for alle foreningens Brugere) og når som helst fravælge at have indberetningsmodulet tilknyttet foreningens Brugere ved at give Unioo skriftlig meddelelse herom. Ved fravalg af indberetningsmodulet bortfalder den rabat, som Brugerne hidtil har opnået som følge af Brugerens forenings pengeinstituts aftale med Unioo. Foreningens Brugere vil herefter overgå til Unioos gældende listepriser for den resterende abonnementsperiode.

Kontaktdata på Unioo ApS

[email protected]
Telefon +45 5555 6610
CVR-nr.: 40390030
Niels Brocks Gade 8, 1 - 8900 Randers C

Automatisk kontingent + bestyrelsesportal

Opret foreningens medlemmer og lad kontingenter køre helt automatisk. Bestyrelsens arbejde kan nu samles i bestyrelsesportalen – møder, dagsordener, opgaver, filer og meget mere.

Prøv det gratis nu